۹ کامیون خرماهای اسرائیلی به دستور قضایی امحاء شد + تصاویر

عکس امحاء خرماهای اسرائیلی

۹ کامیون خرمای اسرائیلی که در فروردین و اردیبهشت ماه سال گذشته توسط ماموران گمرک توقیف شده بود پس از اخذ دستور قضایی، امروز امحاء شد.