بهترین روش های خانگی برای نگهداری از مواد غذایی

بهترین روش های خانگی برای نگهداری از مواد غذایی هفته نامه سلامت - ترجمه سمیه مقصودعلی: گاهی به دلیل ارزان بودن یک ماده غذایی یا...

کیفیت زندگی سالمندان در خانه و آسایشگاه

کاهش میزان مرگ ومیر، افزایش امید به زندگی، کنترل موالید و تحولات اقتصادی و اجتماعی در جوامع بشری امروز باعث افزایش روزافزون تعداد سالمندان...
کلوب